Adatkezelési szabályzat

1. A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:
Adatkezelő: HAMU és GYÉMÁNT Kft. (székhely: 1016 Budapest, Lisznyai u. 38.)
Érintett: aki a VinCE Budapest rendezvényekre történő jegyvásárlás, vagy a www.vincebudapest.hu, vagy a www.vincemagazin.hu weboldalak valamelyikén regisztráció céljából, illetve Adatkezelő hírlevelére történő feliratkozás érdekében adatait megadja.
Hozzájáruló Nyilatkozat: a személyes adatot szolgáltató Érintett külön írásbeli engedély nélkül, a weboldalon történő regisztráció, valamint a hírlevélre történő feliratkozás útján kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez.
Az adatkezelési szabályzat által használt további fogalmak az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fogalomrendszerével egyeznek meg.

2. Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat a jelen adatkezelési szabályzat szerint, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli.

3. A Hozzájáruló Nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

4. Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás az Érintettel, adatbázis építés, hírlevél és eDM küldés, marketing célú adatkezelés; az érintettek számára adatkezelő és partnereinek üzleti ajánlatait tartalmazó üzenetek küldése. Az adatkezelés céljának megfelelően az Érintett adatszolgáltatása önkéntes.

5. Az adatkezelés jogalapja: az Érintettek hozzájárulása.

6. Adatkezeléssel érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, cím, e-mail cím, telefonszám)

7. Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul. Érintett tudomásul veszi, hogy a cél és vállalt kötelezettségei teljesítése érdekében az Adatkezelő igénybe veheti a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásait, aki így meghatározott adatok megismerésére jogosult (pl. név, lakcím).

8. Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának megfelelő időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek.

9. Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Érintett e jogait ingyenesen, az info@vincemagazin.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett e-mail címére küldött válasz. Az Érintettnek jogában áll bírósághoz fordulni a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.

Az adatkezelést az adatkezelő a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóságánál bejelentette, azt a Hatóság NAIH-107026/2016. és NAIH-107024/2016. számon nyilvántartásba vette.

HAMU és GYÉMÁNT Kft.